Meie Väärtused

Järgmised lõigud võtavad kokku selle, millesse usume, mida väärtuslikuks peame ja milline on meie tegevuse iseloom.

Ärieetika

Usume, et meie omanike, klientide ja töötajate huvides on olla avalikkuse silmis vastuvõetava ning aina kasumlikuma ettevõtte mainega. Ausus, korrektsus ja meelepärasus moodustavad meie üldise mõtteviisi tervikliku aluse. Meie põhimõtteks on võidelda mistahes korruptsiooni vormi vastu.

Kliendid

Meie edu esmaseks aluseks on klientide rahulolu. Klientide edu on ka meie edu. Soovime olla oma klientide pikaajalised partnerid. Need partnerlussuhted toovad kaasa pikaajalise edu mõlemale poolele. Parimad teadmised klientide, turgude ja konkurentide kohta aitavad meil olla teerajajateks meie ärialal. Arvame, et klientide soovide täitmisel peame korrektsuse, teeninduse, kvaliteedi, tarnete õigeaegsuse ja väärtuste osas vastama kõrgeimatele nõudmistele. Selline arusaam teebki meid oma valdkonna liidriks ning säilitab klientide lojaalsuse ja lugupidamise.

Töötajad

Töösuhe Baltic Works OÜ-s on vabatahtlik ega ole pealesunnitud. Suhtume põlgusega mistahes töötajate diskrimineerimisse ning lapstööjõu kasutamisse. Meie eesmärgiks on ergutada kohusetunnet, kahepoolset lojaalsust ning uhkust Baltic Works OÜs töötamise üle. Teeme seda läbi kõikide tasemete töötajate kaasamise ja pideva oskuste arendamise abil. Julgustame töötajaid arendama oma karjääri Baltic Works OÜs ning töökohtade täitmisel vaatame alati alguses ringi oma ettevõtte sees, nii riigisisesel kui rahvusvahelisel tasemel. Tunnustame töötajate vabadust ühineda kollektiivseteks läbirääkimisteks. Õhutame töötajate omavahelist head läbisaamist ning teame, et just selline õlg-õla kõrval üksteise julgustamine ja aitamine moodustab meist eluterve ning progressiivse organisatsiooni.

Juhtimine

Meie juhtimisfilosoofia eelistab detsentraliseerimist ning kohalikku iseseisvust, mille toetuseks on peakorteripoolsed tugiteenused. Selline lähenemine ergutab ettevõtlikkust, aga samas hoiab terviklikku mainet ja ühtlast teenindustaset ning efektiivsust.

Meie panus oma ettevõttesse

Usume, et konkurentsieelise säilitamine on pidevalt konkurente ennetavate uuenduste tulemus. Seepärast otsime kõiges võimalusi pidevaks täiustumiseks, ükskõik kui väikesed need ka poleks. Me ei kõhkle kunagi uute ja kasumlikumate töövõtete kasutuselevõtul, eeldades, et meie äritegevuse ausus ja korrektsus jäävad puutumatuks. Julgustame ‘pingutame rohkem’ ja ‘teeme ära’ suhtumist ning hoiame usalduslikku kliimat igal tasemel. Ainus viga, mida saab teha, on jätta midagi proovimata.

Ohutus

Tootmisüksustes peab töötajate ohutus olema alati esmakohal. Tuleb täita vastavaid tööohutust puudutavaid kohalikke seadusi ja regulatsioone ning pidada selle kohta dokumentatsiooni. Vt näiteks allpool toodud punkte.
a. Peab olema piisav arv selgelt märgistatud väljapääse evakueerumiseks hädaolukorras. Väljapääsud peavad olema vabad takistavatest objektidest.
b. Tuleb viia läbi evakueerumisõppusi.
c. Tulekustuteid tuleb regulaarselt hooldada ning need peavad olema kõigi töötajate jaoks nähtavas ja kättesaadavas kohas.
d. Esmaabivahendid peavad olema kättesaadavad.
e. Seadmed peavad olema varustatud töökorras kaitseseadmetega ja regulaarselt hooldatud. Vajaduse korral peavad olema saadavad isikukaitsevahendid.
f. Ohtlikke materjale tuleb hoida ohututes ja ventileeritud kohtades.

Ühiskond

Tegutseme vastutustundliku ühiskonnaliikmena ning järgime oma tegevuspiirkonnas kehtivaid seadusi. Tunnistame ja austame kohaliku elanikkonna eluviisi, iseloomu ning kombeid.

Keskkond

Adume oma sotsiaalset vastutust inimeste tervise ja turvalisuse ning keskkonnakaitse ees. Järgime täielikult sellealast seadusandlust ning tegeleme aktiivselt keskkonnakaitse- ja ohutusteemadega.

Koostööpartnerid

Tagame korrektsuse ja professionaalsuse kõikides suhetes oma partneritega ning ootame neilt sama. Püüame igas partnersuhtes efektiivsust ja kvaliteeti, ja kus võimalik, leiame lisaväärtust mõlema poole hüvanguks.

Kulud

Efektiivsus on keskne mõte meie ärifilosoofias. Otsime pidevalt vahendeid, et vähendada kliendi jaoks aina paraneva teenuse osutamise kulusid.